Арга барилууд

Strategies of traditional shifting cultivation [Бангладеш ]

 • Шинийг нээх:
 • Шинэчлэх:
 • Эмхэтгэгч:
 • Хянан тохиолдуулагч:
 • Хянагч:

approaches_2403 - Бангладеш

Бүрэн байдал: 75%

1. Ерөнхий мэдээлэл

1.2 Арга барилыг баримтжуулах болон үнэлгээ хийхэд оролцсон хүн эсвэл байгууллагын холбоо барих хаяг

Мэдээлэл өгсөн хүн(с)

ГТМ мэргэжилтэн :
ГТМ мэргэжилтэн :
ГТМ мэргэжилтэн :
Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Soil Resource Development Institute (SRDI) (Soil Resource Development Institute (SRDI)) - Бангладеш
Арга барилыг баримтжуулах/үнэлэх ажилд дэмжлэг үзүүлсэн байгууллага(ууд)-ын нэр (шаардлагатай бол)
Society for Environment and Human Development (SEHD) (Society for Environment and Human Development (SEHD)) - Бангладеш

1.3 WOCAT-аар баримтжуулсан өгөгдлийг ашиглахтай холбоотой нөхцөл

Эмхэтгэгч болон гол мэдээлэгч хүн(хүмүүс) WOCAT аргачлалаар баримтжуулсан мэдээллийг ашиглахтай холбоотой нөхцлийг хүлээн зөвшөөрсөн.

Тийм

1.4 ГТМ-ийн технологийн асуулгын(д) суурь мэдээлэл(д)

Traditional Shifting Cultivation
technologies

Traditional Shifting Cultivation [Бангладеш ]

Traditional shifting cultivation is a rain-fed cultivation practice of the trible people of CHT (Chittagong Hill Tracts) for their subsistence, where natural vegetation is cleared off by slash-and-burn, to grow mixed annual crop for one year and then the land is left fallow for 3-5 years for natural regeneration.

 • Эмхэтгэгч: Abdul Gafur

2. ГТМ Арга барилын тодорхойлолт

2.1 Арга барилын товч тодорхойлолт

Tradtional appraoch to jhuming involving tribal institutions and traditonal knowledge based technologies.

2.2 Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт

Арга барилын дэлгэрэнгүй тодорхойлолт :

Aims / objectives: The main purpose of the approach is to facilitate the tribal population with no cultivable landownership to seek their subsistence by adopting tradtional jhum practice by involving the entire family members. The specific objectives is to ensure site allocation within the communites for jhum and to ensure that the age old knowledge about shifting cultivation is passed on to the next generations.

Methods: The method to achieving this is that the tribals have a very strong local institution comprising of King, Dewan, Head man, and Karbari, priests and the villagers. In case of knowledge transfer, head of a family ensures that he/she passes on the technology information to his/her followers.

Stages of implementation: At evry stage of the implementation of jhum, the landusers are supported by the local institutions and their tradtional custams, attitudes and beliefs.

Role of stakeholders: The tribal institution takes care of the problems encourtered by the landusers during selection of jhum sites and overall activities of jhum.

2.5 Арга барил нэвтрүүлсэн улс орон / бүс нутаг / байршил

Улс :

Бангладеш

Улс/аймаг/сум:

Chittagogn Hill Tracts

2.7 Арга барилын төрөл

 • уламжлалт / уугуул

2.8 Арга барилын үндсэн зорилго, зорилтууд

The Approach focused mainly on SLM with other activities (Slashing, burning, weeding)

The main purpose of the approach is to facilitate the tribal population with no cultivable landownership to seek their subsistence by adopting tradtional jhum practice by involving the entire family members. The specific objectives is to ensure site allocation within the communites for jhum and to ensure that the age old knowledge about shifting cultivation is passed on to the next generations. The method to achieving this is that the tribals have a very strong local institution comprising of King, Dewan, Head man, and Karbari, priests and the villagers. In case of knowledge transfer, head of a family ensures that he/she passes on the technology information to his/her followers. At evry stage of the implementation of jhum, the landusers are supported by the local institutions and their tradtional custams, attitudes and beliefs. The tribal institution takes care of the problems encourtered by the landusers during selection of jhum sites and overall activities of jhum.

The SLM Approach addressed the following problems: That the poor triabal communities with no landownership can make a livelihood by jhum practice without any inter/intra commmunity conflicts. It also ensures that outside interference which might threaten the jhumias livelihood is minimised.

2.9 Арга барилын хүрээнд хэрэгжсэн Технологи/Технологиудад дэмжсэн эсвэл саад учруулсан нөхцлүүд

нийгэм / соёл / шашны хэм хэмжээ, үнэт зүйлс
 • Хазаарлалт

Lack of ownership, scarcity of judicially cultivated plain land, During site selection.

Treatment through the SLM Approach: Ensure land ownership,Priests advice, local instituion involevment in every steps of Jhuming

санхүүгийн нөөц, үйлчилгээний хүртээмж / боломж
 • Хазаарлалт

Taking more area for jhum and increase inputs, no credit for Jhum.

Treatment through the SLM Approach: They opt for less area and traditional way of cultivation.

Бүтэц зохион байгуулалт
 • Хазаарлалт

Lack employment opportunities

Treatment through the SLM Approach: Involvement and support from state institutions.

Хууль, эрхзүйн хүрээ (газар эзэмшил, газар, ус ашиглах эрх)
 • Идэвхижүүлэх

The existing land ownership, land use rights / water rights greatly helped the approach implementation: If land tenureship was legalised the tribals may have opted for settled agriculture.

 • Хазаарлалт

No development focus

Treatment through the SLM Approach: Credit facilities may be provided, state ensured landownership.

ГТМ-ийн талаарх мэдлэг, техникийн дэмжлэг авах боломж
 • Хазаарлалт

Scarcity of HYV seeds, fetilizer and pesticide.

Treatment through the SLM Approach: Ensure availability of all farm inputs.

3. Оролцогч талуудын оролцоо ба үүргүүд

3.1 Арга барилд оролцогч талууд болон тэдгээрийн үүргүүд

 • олон нийтэд түшиглэсэн байгууллагууд

Specific ethnic groups: Chakma Tribes in the CHT.

The practice as such involves the poor land users. Working land users were mainly men

3.2 Арга барилын янз бүрийн үе шатанд орон нутгийн газар ашиглагчид / бүлэглэлүүдийг татан оролцуулах
Орон нутгийн газар ашиглагч / орон нутгийн иргэдийн оролцоо Хэн оролцсоныг тодорхойлж, үйл ажиллагааг тайлбарлана уу
санаачлага/идэвхжүүлэлт үгүй
Төлөвлөгөө интерактив public meetings; Plan within the triabls the distribution of land for jhum.
Хэрэгжилт өөрийн хүчийг нэгтгэсэн responsibility for major steps; By individual households.
Мониторинг/ үнэлгээ интерактив measurements/observations; By the landusers.
Research үгүй

3.4 ГТМ-ийн технологи/технологиуд сонгох шийдвэр

Хэрэгжүүлэх Технологи/Технологиудын сонголтыг хийж шийдвэр гаргасан хүнийг тодорхойлно уу:
 • Газар ашиглагч дангаараа (өөрийн санаачлага)
Тайлбар :

Individual household based decision

Decisions on the method of implementing the SLM Technology were made by by land users* alone (self-initiative / bottom-up). In close consultation with the local jhum based institution.

4. Техникийн дэмжлэг, чадавхи бүрдүүлэх, мэдлэгийн менежмент

4.1 Чадавхи бэхжүүлэх/сургалт

Газар эзэмшигчид / бусад оролцогч талуудад сургалт явуулсан уу?

Тийм

Хэн сургалтанд хамрагдсан бэ:
 • Газар ашиглагчид
Сургалтын хэлбэр :
 • Ажил дээр
Хамрагдсан сэвдүүд:

The family head gives training their off spring.

4.2 Зөвлөх үйлчилгээ

Газар ашиглагчдад зөвлөх үйлчилгээ авах боломжтой байдаг уу?

Тийм

Зөвлөх үйлчилгээ үзүүлсэн эсэхийг тогтоо:
 • Газар ашиглагчийн талбай дээр
Тодорхойлолт / тайлбар:

Name of method used for advisory service: Jhumia to jhumia hands on extension method.; Key elements: Interaction between two generations., Interactions between jhumia based local institutions., On the job training.; 1) Advisory service was carried out through: landusers 2) Advisory service was carried out through: landusers; e 3) Target groups for extension: land users.

4.3 Институцийг бэхжүүлэх (байгууллагын хөгжил)

Арга барилаар дамжуулан институц байгуулагдаж эсвэл бэхжсэн үү?
 • Тийм, маш их
Байгууллагууд бэхжиж, үүсэн бий болсон түвшин(үүд)-г тодорхойлно уу:
 • Орон нутгийн
Дэмжлэгийн төрлийг ялга:
 • чадавхи бэхжүүлэх / сургалт

4.4 Мониторинг ба үнэлгээ

Мониторинг болон үнэлгээ нь арга барилын хэсэг үү?

Тийм

Тайлбар:

bio-physical aspects were ad hoc monitored through observations

socio-cultural aspects were regular monitored through observations

5. Санхүүгийн болон гадаад материаллаг дэмжлэг

5.1 ГТМ-ийн Арга барилын бүрэлдэхүүн хэсгийн жилийн төсөв

Тайлбар (жнь: санхүүжилтийн гол эх үүсвэр / гол хандивлагчид):

Approach costs were met by the following donors: local community / land user(s) (Meetings): 100.0%

5.2 Газар ашиглагчдад санхүүгийн / материаллаг дэмжлэг үзүүлсэн

Технологи / технологийг хэрэгжүүлэхэд газар ашиглагчид санхүүгийн / материаллаг дэмжлэг авсан уу?

Үгүй

5.3 Тодорхой зардлыг даахад чиглэсэн дэмжлэгт (хөдөлмөрийн хүчийг оролцуулаад)

 • үгүй
 

5.4 Кредит

Арга барилын хүрээнд ГТМ-ийн үйл ажиллагаанд зориулж зээлд хамрагдсан уу?

Үгүй

6. Нөлөөллийн дүн шинжилгээ ба дүгнэлт

6.1 Арга барилын нөлөөллүүд

Арга барил нь ГТМ-ийн технологийг хэрэгжүүлж, хадгалахад газар ашиглагчдад тусласан уу?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их
Did other land users / projects adopt the Approach?
 • Үгүй
 • Тийм, бага зэрэг
 • Тийм, зарим
 • Тийм, их

Other tribal communities of CHT (about 12 in number) have a similar approach to jhum.

6.3 Арга барилын үйл ажиллагааны тогтвортой байдал

Газар ашиглагчид арга барилаар дамжуулан хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг тогтвортой хадгалж чадах уу (гадны дэмжлэггүйгээр)?
 • Тийм

6.4 Арга барилын тогтвортой/давуу тал/боломжууд

Газар ашиглагчдын тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Food security and poverty aleviation. (How to sustain/ enhance this strength: They would rather prefer settled agriculture.)
Multiple crop production round the year.
Less costly and less laborious.
Availability of fuel and timber.
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон давуу тал/боломжууд
Inspite of land ownership conflicts, local institutions function efficiently to maintain harmony in the community. (How to sustain/ enhance this strength: The strenght of local institutions need to be optimally used by the projects and programs to develop and test better and sustainable production systems from a SWC perspective in CHT.)
Easy to adopt and less costly to implement.
Marginal lands can be used.
Self employment for the entire family.
Ensures food security and poverty elevation.
Multi-crop based production system for the whole year.
Gender equity.
Availability of fuel and timber.
Traditional knowledge based practice.

6.5 Арга барилын дутагдалтай/сул тал/аюул болон тэдгээрийн хэрхэн даван туулах арга замууд

Газар ашиглагч нарын тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
Soil degradation and low productivity. Financial support and land rights ensured.
Эмхэтгэгч, бусад мэдээлэл өгсөн хүмүүсийн өнцгөөс тодорхойлсон сул тал/ дутагдал/ эрсдэл Тэдгээрийг хэрхэн даван туулах вэ?
The appraoch promotes soil and land degradation, deforestation and loss of flora and fauna. The landusers should be encoraged to take up settled agriculture ensuring their land rights and logistic supports from liquidity and technical amd material support.

7. Суурь мэдээлэл болон холбоосууд

7.1 Мэдээллийн эх үүсвэр/аргууд

 • Хээрийн уулзалт, судалгаа
 • Газар ашиглагчтай хийсэн ярилцлага

7.2 Холбогдох бүтээлийн ишлэл

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Sustainability Appraisal of Shifting Cultivation in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh. By Ole K. Borggaard, Abdul Gafur and Leif Petersen.

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

Ambio Vol. 32 No. 2, 118-123, March 2003.

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Runoff and losses of soil and nutrients from small watersheds under shifting cultivation (Jhum) in the CHT of Bangladesh. Abdul Gafur et al. 2003

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

Journal of Hydrology, Volume 274, Issues 1-4, 1 April 2003, Pages 30-46

Гарчиг, зохиогч, он, ISBN:

Changes in Soil Nutrient Content under Shifting Cultivation in the Chittagong Hill Tracts of Bangladesh. Abdul Gafur, et al. 2000.

Хаанаас авч болох вэ? Зардал?

Danish Journal of Geography 100: 37-46

Холбоос ба модулууд

Бүгдийг дэлгэх Бүгдийг хаах

Модулууд