មានតែទិន្នន័យដែលបានប្រកាសជាសាធារណៈ ទើបអាចមើលឃើញ។

លទ្ធផលស្វែងរករបស់អ្នក (1166)

Terrasses radicales avec des herbes fourragères et agroforesterie
technologies

Terrasses radicales avec des herbes fourragères et agroforesterie [Burundi]

Conservation des eaux et sols par la mise en place des terrasses radicales associées aux herbes fourragères et du Calliandra Calothyrsus (arbustes fourragers) pour soutenir le talus et des agro forestiers (Grevillea robusta ou Cedrela odorata) installés tous les 6 mètres le long du talus.

  • អ្នកចងក្រង៖ Salvator Ndabirorere
Protection de la zone tampon par une plantation communautaire
technologies

Protection de la zone tampon par une plantation ... [Burundi]

La Protection des eaux internationales et l’habitat de la biodiversité des zones humides par la plantations arbres des agro-forestiers et à usages multiples dans les zones tampons et éducation des communautés à la gestion communautaire de ces dernières.

  • អ្នកចងក្រង៖ Salvator Ndabirorere
Foyers améliorés
technologies

Foyers améliorés [Burundi]

Promotion des techniques de fabrication et d'utilisation des foyers améliorés dans les ménages

  • អ្នកចងក្រង៖ Salvator Ndabirorere
Système agroforestier de Gitega
technologies

Système agroforestier de Gitega [Burundi]

Association des arbres et des cultures pour augmenter la production agricole et la conservation des eaux et des sols.

  • អ្នកចងក្រង៖ Salvator Ndabirorere
Courbes de niveau
technologies

Courbes de niveau [Burundi]

Association des barrières en travers de la pente (fossés anti-érosifs), des herbes fixatrices , des plants agroforestiers et des animaux pour améliorer la sécurité alimentaire et le bien-être social.

  • អ្នកចងក្រង៖ Salvator Ndabirorere
ការដាំបន្លែសរីរាង្គតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិដើម្បីបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ និងរក្សាគុណភាពដី
technologies

ការដាំបន្លែសរីរាង្គតាមគោលការណ៍ធម្មជាតិដើម្បីបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារ និងរក្សាគុណភាពដី [Cambodia]

ការដាំបន្លែសរីរាង្គបែបចម្រុះដោយប្រើប្រាស់ជីធម្មជាតិ និងថ្នាំពុលធម្មជាតិដែលផលិតដោយខ្លួនឯង ដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាយលើការទិញធាតុចូលកសិកម្មពីខាងក្រៅទទួលបានបន្លែសរីរាង្គដែលធានាដល់សុខភាពអ្នកផលិត និងអ្នកបរិភោគ។ លើសពីនេះគឺការរក្សា និងបង្កើនជីជាតិដីឱ្យកាន់តែប្រសើរ។

  • អ្នកចងក្រង៖ Sok Pheak
ការ​ដាំ​សណ្តែកបាយ​នៅ​ចន្លោះ​ដើម​ក្រូចពោធិ៍សាត់​នៅតំបន់​ភ្នំ​
technologies

ការ​ដាំ​សណ្តែកបាយ​នៅ​ចន្លោះ​ដើម​ក្រូចពោធិ៍សាត់​នៅតំបន់​ភ្នំ​ [Cambodia]

ការ​​ដាំ​​សណ្តែក​បាយ​​នៅ​​ចន្លោះ​​ក្រូច​ពោធិ៍សាត់​​ដើម្បី​​បង្កើន​​ជីជាតិ​​ដី​​​​ ​​និង​​ទទួល​​បាន​​ប្រាក់​​ចំណូល​​បន្ថែម​​មុន​​ពេល​​ដែល​​ក្រូច​ពោធិ៍​សាត់​​ផ្តល់​ផល​​។​

  • អ្នកចងក្រង៖ Navin Chea